کتاب صوتی بی حد و مرز

1-معرفی

 

2-پیشگفتار مترجمان

 

3-آگاهی

 

4-می دانید چه چیزی محدودتان می کند؟

 

5-توانایی

 

6-حصارهایی که زندگی تان را محدود میکند در هم بشکنید


 

7-ظرفیت انرژی


 

8-ظرفیت عاطفی


 

9-ظرفیت تفکر


 

10-ظرفیت ارتباطی


 

11-ظرفیت خلاق


 

12-ظرفیت تولید


 

13-ظرفیت رهبری


 

14-انتخاب ها

 

15-ظرفیت مسئولیت

 

16-ظرفیت شخصیت

 

17-ظرفیت برکت

 

18-ظرفیت انضباط

 

19-ظرفیت هدفمندی

 

20-ظرفیت نگرش

 

21-ظرفیت ریسک پذیری

 

22-ظرفیت معنوی

 

23-ظرفیت رشد

 

24-ظرفیت مشارکت

 

25-نتیجه گیری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu